back to anima
ANIMA #2
Carrara White Marble 18 1/2" x 19 3/4" x 11"